PENO C

PENO C är ett högeffektivt, plastiskt sprängämne. PENO C lämpar sig framför allt för rivningssprängning av stål- och betongkonstruktioner. PENO C är ett plastiskt markeringsfärg för civilt bruk. Det innehåller cirka 85 % pentrit och ett internationellt godkänt markeringsfärg. Produkten är gulaktig och bevarar sin plastiska egenskap över ett stort temperaturintervall. PENO C lämpar sig…

F- & K-RÖRLADDNING

F- och K-rörladdningarna har en pulverliknande massa som innehåller nitroglykol och kiselgur och de är förpackade i polypropenrör. K-rörladdningar används för stenbrott och för andra ändamål som kräver precision och mycket lätt laddning. F-rörladdningens huvudsakliga användningsområde är vid slät- och precisionsbrytning, men den kan också användas vid ovanjords- och tunnelbrytningar som kräver precision och lätta…

FORPRIME 25

Forprime 25 är en klenhålsprimer som är avsedd för tunneldrift och annan underjordsbrytning tillsammans med bulksprängämnen. Forprime 25 används i regel vid ortdrivning som sprängkapselförstärkare för emulsionssprängämnen och ANFO, då man laddar med laddapparat. Produkten innehåller pentrit- och hexogenbaserad (PETN och RDX) blå massa. Den plastiska massan är i praktiken olöslig i vatten och den…

KEMIX- & KEMIX A-RÖRLADDNINGAR

Kemix A- och Kemix-rörladdningar är emulsionsrörladdningar. Kemix-rörladdningar med en diameter på 17 mm tillverkas utan aluminium, men alla rörladdningar med en diameter större än denna innehåller aluminiumpulver som ökar explosionsenergin. Kemix och Kemix A-rörladdningar är avsedda för alla typer av bergbrytning där en exakt mängd sprängämne önskas i borrhålet. De är perfekta för silo- och…

KEMIX & KEMIX A PATRONER

Kemix A är ett patronerat emulsionssprängämne med aluminiumtillsats för ökad sprängkraft. På specialbeställning kan patronerna även fås utan aluminium, varvid produktnamnet är Kemix. Aluminiumfria Kemix-sprängämnen rekommenderas för gruvor där risk för antändning av svaveldamm föreligger.

FORDYN P

Fordyn P-dynamit är ett gelatinsprängämne som innehåller bland annat nitroglykol, ammoniumnitrat och pentrit. Fordyn P är lämplig för alla typer av sprängarbete under alla normala förhållanden. På grund av dess egenskaper används det särskilt vid undervattensbrytning, som bottenladdning vid dagbrytning och vid kanalbrytning. På grund av sin höga detonationshastighet är Fordyn P-patroner lämpliga detonatorer för…