Ändring: PLATSEN FÖR BOLAGSSTÄMMAN FLYTTAD

Ändringar i arrangemangen för OY FORCIT AB:s ordinarie bolagsstämma – PLATSEN FÖR BOLAGSSTÄMMAN FLYTTAD

Aktieägarna i OY FORCIT AB har kallats till ordinarie bolagsstämma, som hålls onsdagen den 1.4.2020 kl. 16.00. Ändringar i mötesarrangemangen har vidtagits för att trygga säkerheten för deltagarna och för att följa myndigheternas bestämmelser.

 

Ändringar i mötesarrangemangen

På grund av rådande omständigheter har platsen för stämman, Skatuddens Casino, stängt och är således inte tillgänglig för bolagsstämman. Av denna orsak ordnas bolagsstämman på OY FORCIT AB:s område vid Villa Björknäs på adressen Björknäsvägen 59, 10900 Hangö. Bolaget ordnar vid behov transport från Skatuddens Casino för de som anmält sig till bolagsstämman.

Bolagsstämman hålls så kort som möjlig så att den uppfyller minimikraven. Deltagandet i bolagsstämman för medlemmar av styrelsen och ledningsgruppen samt övriga bolagets representanter har begränsats till ett minimum och inget kaffe eller andra uppfriskningar serveras i samband med stämman.

OBS: För att följa myndigheternas bestämmelser är man tvungen att begränsa deltagarantalet på plats vid stämman så att det antal personer som samtidigt vistas i samma utrymme på mötesplatsen är i linje med myndigheternas anvisningar. Med hänvisning till säkerheten och myndigheternas bestämmelser, uppmanar vi aktieägare att istället för att fysiskt delta i stämman utnyttja möjligheten att enligt de instruktioner som getts i kallelsen till bolagsstämman befullmäktiga ett ombud att på stämman representera aktieägaren och där använda rösträtt på dennes vägnar.

 

Extrainsatt översikt av verkställande direktören som telefonkonferens

Bolaget ordnar för sina aktieägare en möjlighet att delta i en extrainsatt översikt av verkställande direktören per telefon den 2.4.2020 kl. 16.00.

För att delta i telefonkonferensen skall aktieägare anmäla sig senast den 30.3.2020 kl. 16.00  per telefon till +358 (0)40 8690 202 eller per e-post till pia.holmstrom@forcit.fi. Till de som anmält sig skickas information och identifieringskod för uppkoppling till telefonkonferensen. Det material som presenteras under telefonkonferensen laddas upp till aktieägarportalen den 31.3.2020 och skickas vid behov per e-post till aktieägarna.