Kallelse till Bolagsstämma

Aktieägarna i Oy Forcit Ab kallas härmed till ordinarie bolagsstämma, som hålls torsdagen den 4.4.2019 kl. 15.00 på Restaurang Katajanokan Kasino, Maringatan 1, 00160 Helsingfors.

På mötet behandlas de ärenden som enligt 14 § i bolagsordningen ankommer på den ordinarie bolagsstämman.

 

Aktieägare i Oy Forcit Ab som representerar mera än 50 % av samtliga aktier har meddelat att de föreslår följande beslut om styrelsesammansättning, samt bett att detta tas in i kallelsen till den ordinarie bolagstämman som hålls våren 2019.

Förslag:

 • Antalet styrelsemedlemmar fastställs till sex.
 • Till styrelsemedlemmar väljs; Hans Karlander, Juhani Kaskeala, Tom Melbye, Lauri Stadigh, Claes Tallberg och Pasi Tolppanen (ny).
 • Av styrelsemedlemmarna väljs Lauri Stadigh till styrelsens ordförande.

Styrelsen föreslår ändringar i bolagsordningen enligt följande:

 • Strykandet av paragraferna 3. Minimi- och maximiaktiekapital och
 • Strykande av paragraf 4. Aktiernas nominella belopp
 • Paragrafernas numrering ändras löpande då paragraferna 3 och 4 stryks.

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att styrelsen bemyndigas att besluta om emission av aktier enligt följande:

 • antalet aktier som kan emitteras med stöd av detta bemyndigande kan uppgå till högst 1 000 aktier i bolaget
 • emission av aktier kan ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till aktier (riktad emission)
 • emission av aktier kan verkställas för att erbjuda verkställande direktören att investera i bolaget
 • bemyndigandet kan användas och aktieemissionen kan verkställas i en eller flera rater
 • styrelsen beslutar om övriga villkor för emission av aktier
 • bemyndigandet är i kraft i ett år

 

För att delta på stämman skall aktieagaren anmäla sig senast den 28.3.2019 kl. 16.00 hos bolaget per telefon +358 (0)40 8690 202 eller per e-post pia.holmstrom@forcit.fi

 

Hangö den 15.3.2019

Oy Forcit Ab

Styrelsen

 

 

Årsberättelsen 2018 finns att läsa och ladda ner på Forcits hemsida www.forcit.fi/foeretaget

Du kan också be om digital eller tryckt årsberättelse av assistent, administration och HR, Pia Holmström på adressen: pia.holmstrom@forcit.fi

 

Obs. I den digitala verksamhetsberättelsens bokslutsbilaga visas avskrivningarna som sammandrag.

En fullständig avskrivningsspecifikation finns till påseende på Oy Forcit Ab:s kontor.