Användarvillkor för Oy Forcit Ab:s Forcit Go -applikation

 1. Allmänt

Forcit Go -applikationen (senare ”applikationen”) är en applikation som upprätthålls av Oy Forcit Ab (senare ”Forcit”) och erbjuds till användning för Forcits registrerade kunder eller övriga externa intressenter.

Användaren godkänner dessa användarvillkor genom att installera och/eller använda applikationen. Applikationen får inte användas på sådant sätt som motsätter sig dessa villkor, lagen eller god sed.

Forcit förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor utan varsel. Användaren bör godkänna de uppdaterade användarvillkoren innan han/hon fortsätter använda applikationen.

2. Immateriella rättigheter och användningsbegränsningar

Alla till applikationen hörande immateriella rättigheter tillhör Forcit. Detta berör även allt innehåll som finns och matas in i applikationen. Användaren har inte rätt att kopiera, publicera eller på annat sätt göra någon del av applikationen eller dess innehåll tillgänglig för allmänheten.

Forcit förbehåller sig alla rättigheter förutom de som uttryckligen beviljas i dessa användarvillkor.

3. Förutsättningar för användning

Användaren förutsätts ha bekantat sig med Forcits allmänna försäljningsvillkor då han/hon beställer produkter eller service av Forcit via applikationen. Forcits allmänna försäljningsvillkor gäller oavsett beställningskanal.

Användaren bör beakta de villkor som nätoperatörer, apparattillverkare och andra tredje parter ställt, vilka kan förutsätta användningen av tjänsten.

För att försäkra sig om att applikationen fungerar så bra som möjligt, bör användaren se till att han/hon använder den senaste versionen av applikationen.

4. Kostnader som uppstår vid användning av applikationen

Användaren bör på egen bekostnad skaffa de apparater och internetanslutningar som behövs för att använda applikationen. Forcit garanterar inte att applikationen finns tillgänglig för alla apparater.

Ansvaret för dataöverföringskostnader och andra möjliga kostnader som kan uppstå vid användning av applikationen ligger helt och hållet hos användaren.

5. Användarrättigheter, användaruppgifter och användar-ID

Forcit beviljar användarrättighet till företagets huvudanvändare. Huvudanvändaren beviljar användarrättigheter till företagets övriga användare.

Företagets huvudanvändare ansvarar för att företagets användaruppgifter är a jour. Företagets huvudanvändare bör omedelbart ta bort användarrättigheterna av sådana användare som inte längre har rätt att se företagets uppgifter eller utföra åtgärder i företagets namn.

Användar-ID:t, som beviljats användaren för användning av applikationen, är personligt. Att medvetet eller omedvetet göra användar-ID:t tillgängligt för en tredje part är inte tillåtet. Användaren ansvarar för all användning av applikationen som görs med användar-ID:t som beviljats honom/henne.

Forcit förbehåller sig rätten att utan varsel ta bort användarrättigheten för vilken användare som helst av vilken orsak som helst.

6. Garanti

Applikationen erbjuds till användning i befintligt skick. Forcit ger ingen garanti angående applikationen, dess tillgänglighet eller funktionalitet. Forcit förbehåller sig rätten att utan varsel ändra på applikationen eller ta bort applikationen helt eller delvis.

7. Tillgänglighet

Applikationen kan tidvis vara ur bruk eller fungera begränsat t.ex. vid felsituationer eller underhåll.

8. Cookies

Forcit eller tredje parter kan använda cookies, webbfyrar och andra tekniker för att samla in, spara, vidarebefordra och utnyttja teknisk och annan information om användningen av applikationen.

9. Ansvar

Forcit ansvarar inte för någon som helst direkt eller indirekt skada på någon användare, företaget som användaren representerar eller tredje part som skett helt eller delvis vid användningen av applikationen.

Forcit ansvarar inte för finansiell förlust som uppstått för användaren, företaget användaren representerar eller tredje part vid lovlig eller olovlig användning av applikationen.

Forcit ansvarar inte för möjliga fel i informationen som är synliga i applikationen inklusive produkternas och servicens grunduppgifter.

10. Personuppgifter och deras användning

Forcit sparar och använder personuppgifter som krävs för användandet av applikationen för att lösa felsituationer i applikationen eller servicen samt för att producera och utveckla applikationen och servicen.

Oy Forcit Ab:s Dataskyddsbeskrivning

11. Tillämplig lag och lösning av tvister

Dessa användarvillkor regleras av finsk lag med undantag av dess bestämmelser angående lagkonflikt. Eventuella konflikter kommer att lösas vid tingsrätten i Raseborg.

12. Kontaktuppgifter

Oy Forcit Ab

PL 19, 10901 Hanko

P. 0207 440 400

E-post: forcit@forcit.fi

www.forcitgroup.com
www.forcitexplosives.fi

Vill du veta mer om Forcit Go-applikationen?
Klicka här för mer information: